Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van EastEnd-Arts wordt gesloten.
1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van EastEnd-Arts.
 
2 Toepasselijkheid 
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of met EastEnd-Arts.
 
3 Offertes
3.1 Door EastEnd-Arts gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Overschrijdingen van offertes met bedragen tot 10% worden door de opdracht­gever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig door EastEnd-Arts te worden gemeld aan de opdrachtgever.
3.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
 
4 Aanvraagprocedure
4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EastEnd-Arts het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EastEnd-Arts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EastEnd-Arts zijn verstrekt. Indien genoemde benodigde gegevens niet tijdig aan EastEnd-Arts zijn verstrekt, heeft EastEnd-Arts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 EastEnd-Arts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EastEnd-Arts is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EastEnd-Arts de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel de hiervoor in rekening gebrachte kosten heeft voldaan.
 
5 Aanvang van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat EastEnd-Arts en de opdracht­gever overeenstemming hebben bereikt over de aard, omvang en kosten van de werkzaamheden.
5.2 De werkzaamheden worden aangevangen nadat EastEnd-Arts het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft en, indien overeengekomen, een aanbetaling van 40% op de geoffreerde kosten ontvangen heeft.
5.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 
6 Levering
6.1 De duur van een opdracht en levertijd kunnen worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de aangeleverde informatie, teksten of (beeld)materialen, drukproeven en dergelijke, en de medewerking die wordt verleend.
De opgegeven levertijden gelden derhalve altijd bij benadering.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van EastEnd-Arts zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Indien is overeengekomen, dat EastEnd-Arts voor de opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 
a  
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. EastEnd-Arts vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. EastEnd-Arts is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt toegekend.
 
b  
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart EastEnd-Arts tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam EastEnd-Arts geen bemiddeling heeft verleend.
 
7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle concepten en ideeën, en materialen zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, prestaties, foto’s, templates, andere publiciteitsmaterialen en dergelijke, door of namens EastEnd-Arts bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn en blijven, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, het onvervreemdbare eigendom van EastEnd-Arts.
7.2 Zolang de opdrachtgever niet al hetgeen EastEnd-Arts van de opdrachtgever te vorderen heeft, volledig heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van EastEnd-Arts en zijn aan de opdrachtgever geen rechten verleend. Indien en zolang op de goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is het de opdrachtgever niet toegestaan de door EastEnd-Arts aan de opdrachtgever verstrekte zaken te vervreemden, dan wel daarop enig beperkt recht te vestigen.
7.3 Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is EastEnd-Arts gerechtigd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te allen tijde terug te nemen of door te verkopen, waar deze zich ook bevinden, onverminderd het recht van EastEnd-Arts op schadevergoeding jegens de opdrachtgever wegens de tekortkoming in de nakoming van die verplichtingen. De opdracht­gever garandeert EastEnd-Arts of een derde de vrije en veilige toegang tot het terrein van de opdrachtgever om de goederen weg te kunnen nemen.
7.4 De opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van EastEnd-Arts rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen. Gedurende deze tijd zal opdrachtgever garanderen dat de goederen gehouden en bewaard worden in dezelfde toestand waarin zij zich bevonden op het moment dat zij werden geleverd.
 
8 Verplichtingen van de opdrachtgever 
8.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarheid van de diensten van EastEnd-Arts aan andere opdrachtgevers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.
8.2 Een toegangscode is persoonlijk. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn toegangscode en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien EastEnd-Arts vaststelt dat meerdere personen zich tegelijkertijd door middel van dezelfde toegangscode, e-mail adres, en/of hetzelfde wachtwoord toegang tot het internet hebben verschaft, behoudt EastEnd-Arts zich het recht voor met onmiddellijke ingang hiertegen maatregelen te treffen, waaronder het buiten gebruikstellen van de aansluiting en/of de homepage.
8.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn account en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, tenzij EastEnd-Arts hier uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
8.4 EastEnd-Arts is bevoegd eenzijdig het wachtwoord, de toegangscode en het e-mail adres van de opdrachtgever te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de diensten van EastEnd-Arts.
8.5 Schade aan EastEnd-Arts of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op de desbetreffende opdrachtgever worden verhaald.
8.6 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan EastEnd-Arts. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die EastEnd-Arts als gevolg daarvan lijdt.
8.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die EastEnd-Arts mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 
9 Aansprakelijkheid van EastEnd-Arts 
9.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is EastEnd-Arts slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van EastEnd-Arts voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart EastEnd-Arts voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van EastEnd-Arts.
9.3 EastEnd-Arts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. EastEnd-Arts is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
9.4 Door de grote verscheidenheid aan besturingssystemen, browsers, browser­versies en hardwareconfiguraties kan EastEnd-Arts niet garanderen dat voor opdrachtgever gemaakte website op ieder platform storingsvrij functioneert.
9.5 Opdrachtgever verklaart EastEnd-Arts nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
9.6 EastEnd-Arts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
9.7 EastEnd-Arts is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele adviezen, noch voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van de door hem gegeven adviezen.
9.8 Schade welke naar het oordeel van de opdrachtgever is veroorzaakt door grove schuld of opzet van EastEnd-Arts, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan schriftelijk aan EastEnd-Arts te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van EastEnd-Arts is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 
10 Buitengebruikstellin
10.1 EastEnd-Arts heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens EastEnd-Arts niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. EastEnd-Arts zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van EastEnd-Arts kan worden verlangd. De verplichting tot betaling, eventueel verhoogd met vertragingsrente en incassokosten van de verschuldigde bedragen, blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
10.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door EastEnd-Arts gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
 
11 Betalingsvoorwaarden
11.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeen­komst tot stand komt.
11.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
Opdracht­gever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
11.3 In geval van domeinnaamregistraties en webhosting worden de verschuldigde kosten, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt EastEnd-Arts het recht de presentatie, productie en diensten (tijdelijk) stil te leggen.
11.4 EastEnd-Arts stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
11.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere inge­breke­stelling in verzuim.
11.6 Opdrachtgever is zonder nadere aankondiging in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan EastEnd-Arts is voldaan.
11.7 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt EastEnd-Arts een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
11.8 EastEnd-Arts heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 
12 Persoonsgegevens
12.1 EastEnd-Arts zal de persoonsgegevens (zoals naam-, adres- en woon­plaats­gegevens) van de opdrachtgever niet aan derden beschikbaar stellen.
12.2 EastEnd-Arts is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op de systemen van EastEnd-Arts opgeslagen gegevens van de opdrachtgever.
12.3 De persoonsgegevens die door de opdrachtgever via het Aanvraagformulier worden verstrekt of anderszins aan EastEnd-Arts ter beschikking worden gesteld worden verwerkt in een door EastEnd-Arts beheerd bestand waarop thans de Wet persoonsregistraties en in de toekomst de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is.
12.4 De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in zijn persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail aan EastEnd-Arts mede te delen. EastEnd-Arts behoudt zich het recht voor om ieder jaar de opdrachtgever te vragen naar wijzigingen in zijn persoonsgegevens.
 
13 Duur en beëindiging van de overeenkomst
13.1 De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschiedt. De opdrachtgever dient in dit geval een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht te nemen. In geval van tussentijdse opzegging heeft EastEnd-Arts naast de vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.
13.2 De duur van een overeenkomst voor een domeinnaamregistratie/webhosting is afhankelijk van de gevraagde extensie. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van EastEnd-Arts aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de opdrachtgever.
13.3 EastEnd-Arts kan op ieder moment de overeenkomst beëindigen. EastEnd-Arts deelt dit de opdrachtgever tenminste 30 (dertig) dagen van tevoren schriftelijk en/of per e-mail mede.
13.4 De vorderingen van EastEnd-Arts op de opdrachtgever zijn onmiddellijk in de volgende gevallen opeisbaar:
  a   Na het sluiten van de overeenkomst aan EastEnd-Arts ter kennis gekomen omstandigheden geven EastEnd-Arts goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b   Indien EastEnd-Arts de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
13.5 EastEnd-Arts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever:
  a   oneigenlijk gebruik maakt van internet,
  b   informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving,
  c   informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden,
  d   informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 
14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 EastEnd-Arts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
14.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 
15 Slotbepalingen 
15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter binnen het rechtsgebied waarin de vestigingsplaats van EastEnd-Arts zich bevindt.
15.3   Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet.